7 3 OVERZICHT DER ONTVANGSTEN. 45.325,75 304.361,36 w 61 592,185 30. 31. 34. 37. 57.915,88 r> 38. 4.155,— 39. 4o. 35. 36. 32. 33. 928.599,73 600,- 588.742,10 5 33.778,365 f en 25. Belasting wegens gebouwde eigendom men, die zelve of wier aanhoorighedeu aan de openbare straten of wegen der gemeente belenden 26. Belasting wegens gebouwde eigendom men, en hunne aanhoorigheden, die ge legen zijn in bepaalde gedeelten der ge meente 27. Belasting op de honden 28. Belasting op tooneelvoorstellingen andere openbare vermakelijkheden 29. Opbrengst van het vergunningsrecht wegens verkoop van sterken drank in het klein Belasting op voorwerpen van verbruik (acejjnzen) Uitkeering (van Ryk, Provincie of anderen), subsidiën, giften, legaten. Uitkeering aan de gemeente ingevolge de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad no. 156) bedoeld in art. 1 tot en met 9bis f Idem bedoeld in art. 10 Rijks- en Provinciale bijdrage voor het Hooger Onderwijs Rijks- en Provinciale bijdrage voor het Middelbaar Onderwijs Rijksbydrage voor kweekscholen Rijksbydrage ter vervanging van vroe gere Rijksjaarwedden by het Lager Onderwijs Ryksbijdrage: a. krachtens art. 48 der wet op het Lager OnderwysB b. in de buitengewone kosten van dat onderwys c. krachtens art, 49 der wet op het Lager Onderwys Bydragen van andere gemeenten, instel lingen van weldadigheid enz. in de kosten van het Lager Onderwys Bydragen in de kosten van andere in richtingen van Onderwijs (naai-, brei-, muziek-, zang-, gymnastiek-, ry- en zwemscholen) Subsidiën van het Rijk ingevolge art. 53 der wet op het Lager Onderwys voor ge wone kosten van het Lager Onderwys

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 269