I 7 4 41. 42. 43. 109.435,85 44. a. 90,— 47. 48. 49. 1.250,01 50. 51. 52. 36.689,90 18.253,245 45. 46. 2.100,— 600,— 26.304,65 e. f- 9- h. i. 182.488,825 r 31,77’ Idem voor buitengewone kosten van het Lager Onderwys Onderstand aan gemeenten, die buiten staat zijn in alle of sommige kosten barer huishouding behoorlijk te voorzien Subsidiën en andere ontvangsten voor verpleging van krankzinnigen f Bijdragen door Rijk, Provincie, andere gemeenten, instellingen of bijzondere per sonen verstrekt voor: Politie b. Brandweer c. Openbare verlichting d. Gezondheidsdienst Openbare werken Armwezen Bestelloon telegrammen Pensioenen Andere doeleinden Ontvangsten krachtens de Woningwet 2.399.926,12 Verhaal van bijdragen voor pensioen,, ingevolge art. 46 der pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 en art. 32 der weduwenwet voor de gemeente ambtenaren 1913 Alle andere subsidiën, giften of legaten Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten. Restitutie van uitgezette kapitalen, van voorschotten, ’t zij aan ambtenaren, ’t zij wegens armwezen, belasting, militaire zaken, verhaalde vervolgings- en proces kosten, straatreparatie, kosten van ont smetting; ontvangsten ten behoeve van derden, stortingen voor pensioenen f 7.569.626,95’ Boeten, aanhalingen, opbrengst van ge schut vee, van niet gereclameerde ge vonden goederen Afkoop van persoonlijke diensten, van belasting in natura en van verplichting tot arbeid of levering (artt. 193 en 239 Gemeentewet) Opbrengst van verkochte eigendommen. Verkoop van rentegevende bezittingen f Verkoop van andere goederen OVERZICHT DER ONTVANGSTEN. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 270