I Bijlage 8 Nadeelige sloten van vorige dienstjaren 1. Bestuur der Gemeente. 2. 708.826,— 3. 81.813,- 340,553,— 1.430.343,57 Inning der belastingen. Perceptiekosten, kosten van vervolging, betaling aan het Rijk van het ontvang- loon, schatters vergunningsrecht, resti tutie van belasting en vergoeding we gens kwade posten Politie. Algemeene politie: Jaarwedde van com missarissen, inspecteurs, agenten, veld wachters, nachtwakers, torenwachters, bureaubehoeften, kosten van wachtge- bouwen en bureaux, kosten van bewa ring en transport van gearresteerden en van verwijdering van doortrekkende vreemdelingen. Doodsschouw, Kosten van geheime politie. Zedelykheidspolitie OVERZICHT DER UITGAVEN over het Dienstjaar 1917. Personeel en algemeene bureaukosten: Jaarwedden van Burgemeester, Wethou ders, Secretaris, Ontvanger, presentie geld, Jaarwedden van ambtenaren en bedienden aan Secretarie en Ontvang kantoor, schrijfloonen en schrijfbehoef ten, drukkosten, kosten van Gemeente huis, vuur en licht, aankoop van boeken, bladen, archief, briefporten, vrachten, zegels (met uitzondering van zegels van den Burg. Stand), aanplakken, adver- tentiën, reis- en verblijfkosten f Bijzondere verrichtingen: Verkiezingen, kadastrale stukken, burgerlijke stand, bevolkingsregister, nummering der hui zen, nationale militie 4. n 5. n L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 272