I 8 .3 OVERZICHT DER UITGAVEN. Onderwijs, Kunst en Wetenschap. 2.460.372,44 77.575,24 w 223.019,71 204.043,855 124.911,28’ Armwezen. 343.499,70 T> 685.994,04’ 31. 7? 404.865.34’ 16.000,— 113.787,88 215.808,32 5 830.668,55 22. Hooger Onderwijs, Jaarwedden, toela gen, vergoeding voor woning, pensioen bijdragen, terugbetaling van te veel genoten subsidie, schoolgebouwen, meu belen, behoeften, verwarming en ver lichting, prjjsuitdeelingen, examens, toe zicht, subsidiën (Gymnasium) f 23. Middelbaar Onderwijs: idem 24. Lager Onderwijs: idem (behalve wat onder 25 valt) benevens kweekscholen, normaallessen, alsmede bijdragen aan andere gemeenten 25. Lager Onderwijs: Stichten, verbouwen of aankoopen van schoollokalen en on- derwjjzerswoningen 26. Voorbereidend Lager Onderwijs (be waarscholen). Jaarwedden, enz. (als no. 22) 27. Andere inrichtingen van onderwijs (naai-, brei-, muziek-, zang-, gymnastiek-, rij en zwemscholen, voorbereidend militair onderwijs) 28. Verschillende uitgaven ter bevordering van kunst, wetenschap en volksvermaak, als voor musea, bibliotheken, schouw burgen, volksfeesten en muziekkorpsen 29. Kosten van overbrenging, plaatsing en verzorging van behoeftige krankzinni gen en krankzinnig-idioten 30. Uitbesteding in huisgezinnen en verple ging in godshuizen, ziekenhuizen en andere gestichten; bedeeling van door- trekkenden met reisgeld of voedselbe deeling met geld, geneeskundige hulp, in natura en op alle andere hierin niet vermelde wijzen Subsidiën aan instellingen van welda digheid a. Burgerlijke en gemengde instellingen b. Kerkelijke en particuliere instellingen 32. Alle overige uitgaven voor het armwezen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 274