8 4 OVERZICHT DER UITGAVEN. Landbouw. Handel en Nijverheid. 6.662,64 34. 17.418.73 Beheer en onderhoud van bezittingen, 163.298,01 s Kerkelijke zaken. 36. Gemeenteschulden. f 2.831.896,73 2.082.900,— n Geldbelegging. 41. 42. Afkoop van door de Gemeente verschul digde lasten Subsidiën voor bouw of herstel van ker ken of pastorieën, toelagen aan predi kanten, pastoors, kosters, organisten 37. 38. 39. 40. 5.463.021,59 5 Aankoop van rentegevend goed, plaat sing van gelden, belegging van kasgeld f Rente van gemeenteschuld Annuïteit van gemeenteschuld Aflossing van gemeenteschuld Aflossing van tijdelijke leeningen, ge sloten ter voorziening in de behoefte aan kasgeld 33. Subsidiën aan maatschappijen van land bouw toelage aan veeartsen, andere maatregelen in het belang van land bouw en veeteeltf Subsidiën aan maatschappijen van handel en nijverheid, kosten der Kamers van Koophandel en Fabrieken, Beurzen van koophandel, Kamers van Arbeid, Ar beidsbeurzen, kosten voor den ijk, voor hulp-telegraafkantoren, subsidiën aan en keuring van openbare middelen van vervoer f 35. Grond-, dijk- en polderlasten, erfpachten, grondrenten, onderhoud en administra tie, jaarwedden en toelagen aan rent meesters, opzichters, arbeiders, kosten vallende op verhuringen, verkoopingen, brandassurantiën en alle kosten en las ten ten behoeve van bezittingen, niet voor den publieken dienst gebruiktf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 275