I ft 10 Bijlage 10 drag van de oninvorderbare posten, enz., over de jaren 1908 tot OVERZICHT van het totaal bedrag der kohieren, aantal aanslagei en met 1915. (VoljaarB suppletoir» kohieren). ELA STING. opbreng: J isW.» I 68.047 I 6.8 I Bedrag van Aantal Heffings- Totaal Aantal Zuivere de oninvorderban bedrag Aanmerkingen. bedrag der Dienstjaren. percen- aan- opbrengst. per ziel. I posten. tagc. posten. kohieren. slagen. f Verhoudingscijfer, bedoeld in art. 2 der verordening op de Inkomstenbelasting. 12.1913, 1914 en 1915 van 0,6 tot -j- 3,8 van het zuiver inkomen, hr lull 1010 1Q1Q 101.4 on 1Q1‘. Het totaal bedrag der belasting was: in 1913 in 1915 in 1916 in 1917 in 1911 f 4.015.711, f 4.205.202,02 f 4.304.701,15 187.451, 201.950.205 Blijft f 3.828.29 Blijft f 3.625.634,81s Bljjft f 4.702.521,90 Blijft f 6.985.712,02 Van de bedragen over 1916 en 1917 gaat af hetgeen later zal blijken oninbaar te zijn en de itueel te verleenen ontheffingen. enz.) M 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 Verhouding»- in 1912 cijfer 0.63 Verhouding»- cijfer 0.97 Verboudingt cijfer 0.97 Verhoudings cijfer 0.97 Verhoudings cijfer 1.— Totaal bedrag der afschrijvingen wegens reclame, vertrek, overlijden en art. 17. f 3.757.153,74 372.Ö9&67 75.354,61 overlijden art. 17 reclames Oninbaar 16SS.173.375 1.743.400,35 ,1056.698.165 1233 033,025 „3.625.634,815 3.S28 260,73s ,,4.011.056,76s ,4121.808,84s 6.7S 6 70 8.— 8.58 13.26 13.63 13.93 12.88 Hoofd, omslag. id. id. Inkomstenbelasting, id. id. id. id. 3.339 3.195 3 088 3.077 3.782 4.026 6 707 2) 4.647 Oninvor- derbaar tot het totaal I bedrag der kohieren, j 25.776.84 25.220,20 31.853,62 22.875,4w 31.823,21 40.424,03 54.873,51) 40.393,96) B. C. D. 1.46 1.39 1 47 0.95 0.83 1 1.30 0.94 Af voor ontheffing: A. wegens vertrek n n f 24.584^8 1 17.019,06 I 2.166,03 „106.835.52 I 22.875,40 5J --f f 4.948.319,24 1.728.508,19 247.444,68 f 67.437,68 32.615,73 8.186,07 „108.484,05 H'14 Verhoud ings- I cijfer 0.97 hr 1911. 1912. 1913, 1914 en 1915. lobilisatie. V VHIV UUHlfcOVlJ IVl, UVUWIX* MX*.. w. o De belasting wordt progressief geheven en bedroeg over 1911 van i 0,4 tot 2,5 o' 1) Onder deze bedragen zijn begrepen de afschrijvingen verleend na het opmaken van de verslaf 2) De buitengewone styging van het aantal oninbare posten in dit jaar is het gevolg i f 3.861.367.32 364.362.38 77.981,45 |O.G29.Ss f 185.145,255 f4.020.056,7» f41.202,52 41.713,83 7.757,15 50.824,84 40.393.965 -f 181.892r'10s; Blijft f 4.121.808,845; I art. 7 f 216.723,53 - Verhou dings- cijfer 0.97 I 1.810.438,50 2.162.957,29 2.406.463,92 i 3.827.585,02 4.015.711.84 4.205.202,02 4 303.701,15 f 6.919.271,11 97.969,27 213.128,72 f 7.230.370,10 3 3 3.5 0.63 0.97 0.97 0.97 1.- f 3.611.787,73 161.976,08 i 53.821,21 I f 3.827.585,02 f 2.274.578.80 I 98.132 70 33.752,42 f 2.406.463,92 i 45.727 f 1.756.466,63 47.430 48.840 63.822 66.721 I 69.285 70.263 f 3.615.553.1 345 978.1 54.179.1 f 78.552,21 49.402,37 art. 28 5.563.07»» 86.247,88 24.892,55*»» - f 244 658,08 Oninvor- derbaar tot oninvorderbare het aantal I aanslagen f 42.516,41s 41.817,95 44.405,50 150.555,49 170.126,99 147.027,07 i - 130.271,68 141.498,34 i) f 4.328.204,44 111.800,40 479.240,59] f 4.919.245,431 Navordering 1917 io. 20. f 47.913,79 I 25.315.88 9.388,44 i 88.508.88 I 31.823,215) 173.480,895 -f Blijft f 2.233.033,025; 7.3 6.7 6.3 4.8 5.7 5.8 9.5 z) en opgegeven bedragen, omdat op do snpplotoire kohieren nog voljaarsaanslagen voorkomen oo’nien de afschrijvingen welke na het opmaken dier verslagen verleend zijn 1) Volgens de recapitulatie op Bijlage 1 is het bedrag der voljaars.aanslagen hooger dan de I Onder de bedragen vermeld in de verslagen over 1911, 1912, 1913 en 1914 konden niet wol Na afsluiting van die dienstjaren zijn thans de juiste bedragen opgenomen. Navordering 10. verantwoord in de gemeenterekening 1917. 2». 1918. »»l Art. 17 is in de met 1 Januari 1917 gewijzigde verordening genummerd Art. 28. Art. 7. Invordering. Is een nieuw opgenomen artikel (Ontheffing wegens ziekte, gebrekl f 52.972.78 I 32.830,81 f 7.500,75 53.722.73 l I 40.424,03s) 1-f Geheven 1) Primitieve kohieren Suppletoire Forensen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 278