8 By lage 11 Beheer. Toestand der werken. II. Duinkanalisatie. a. Aan de bestaande filters werden geene andere werkzaam heden verricht dan die der periodieke schoonmaak van het filteroppervlak en de gebruikelijke vernieuwing van het duinzand in eenige dezer filters, hetwelk door de gewone schoonmaak te veel in dikte was verminderd. De reinwater riolen en -kelders ondergingen eveneens de jaarlyksche schoonmaak. Met de werken in sprank H werd geregeld voortgegaan, zoodat deze in dit jaar bijna gereed kwamen. Uit de sprank werd circa 21.000 M3. zand verwijderd. De geheele sprank zal na de beƫindiging in Februari 1919 eene lengte hebben van 829 M. De bestaande helmbeplanting werd geheel ten genoegen van het Hoogheemraadschap Rijnland onderhouden en de nieuwe uitgravingen en storten werden met helm vastgelegd. Voor de controle op het diep bodemwater in het gebied van de watervang werden een drietal nieuwe waarnemings posten gemaakt. De uit deze en uit de vorige putten ge nomen monsters water werden geregeld scheikundig in het Gem. Laboratorium onderzocht. In de Commissie van Bjjstand in het beheer der Duinwater leiding kwam in dit jaar geene verandering, zoodat deze op 31 December onder voorzitterschap van den Wethouder Mr. Dr. H. J. Romeyn bestond uit de heeren J. J. Verburg, W. P. G. Helsdingen, W. A. T. de Meester en J. J. L. Bourdrez. VERSLAG omtrent den toestand der werken en den uitslag van de exploitatie der Duinwater leiding van s-Gravenhage over het jaar 191S. b. Filters en pompstation. I.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 279