11 2 i VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. De nieuwe reinwaterkelder kwam geheel gereed en werd in gebruik genomen. Door de grootere bergruimte is men in de uren van het groote verbruik onafhankelijker van de oogenblikkeljjke filtratie. Aan de gebouwen en dienstwoningen behoefden alleen onderhoudswerken te worden verricht. Voor de na te noemen electrische pompinstallatie werd de voorloopige houten loods door een deugdelijker gebouwtje vervangen. De in het vorige jaarverslag nader omschreven nieuwe stoomketels werden ommetseld en in gebruik genomen en voldoen geheel aan de daaraan gestelde eischen. De locomobiel voor het drijven van de centrifugaalpomp voor het oppompen naar de filters van het water uit de verzamelkom werd door eene electrische installatie ver vangen, waardoor eene aanzienlijke besparing aan brand stoffen en aan arbeidsloon werd verkregen. Het kolenverbruik per 1.000 M3. door de stoompompwerk- tuigen geleverd water was wegens de mindere soort kolen, die beschikbaar werden gesteld, weder grooter dan gewoon lijk het geval is. Bij de berekening van het kolenverbruik is het gewicht van de verstookte bruinkolen voor 1 /3 in rekening gebracht. Van de 9.265.000 M3. geleverd water werd 1.710.000 M3. door de electrisch gedreven centrifugaalpompen opgevoerd. Eene opgave van het opgevoerde water en het kolenverbruik per 1000 M3. geleverd water, is in den volgenden staat te vinden. c. Stoompompwerktuigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 280