11 één A vier A vier A drie A drie A twee A één A f 1506,25 1500,— 1937,50 1506,25 1450,— 1100,— 11 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Jaarwedde. 1 2e n I n le klasse 1100,— 1050,— 1506.25 1500,— 1350,— 1300,— 1200,— 1150,— 1100,— één A drie a vier A twee A 800,— 750,— 700,— 650,— 600,— 2050,— 1400,— n n T) 1050,— 900,— 850,— 800,— 750,— 700,— 650,— 1050,— 900,— 1150- 3 boekhouders 2e klasse: één A twee A 1 kassier le klasse 1 2e 3 hoofdklerken: twee A één a 17 eerste klerken: één A twee A zes A vjjf A twee A één A 18 tweede klerken 10 schrijvers: één A twee A twee a twee A drie A 1 magazijnmeester 2 magazijnmeesters 2e één A één A 4 magazijnbedienden: één A één A met vrye woning, vuur en licht. één A één A 1 inspecteur der meteropnemers 22 meteropnemers: negen A twee A één A 1050,— 1000,— 950,— 900,— 800,— 750,- 700,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 289