25 Personeel, werkzaam ten kantore van den Ge- Een bode Twee boden, ieder Een bode Een bode Twee boden, ieder Een bode Een hulpbode voor Scheveningen Een huisbewaarster Eén bediende Twee tijdeljjke beambten, dienstdoende als portier van het Raadhuis, tegen eene vergoeding van f 1,per dag. Een hoofdboekhouder Een hoofdboekhouder Een hoofdboekhouder Een boekhouder e. meente-ontvanger. Op 1 Januari 1919 l>estond het personeel uit: - 3025,— - 2750,— - 2562,50 Benoemd werden voor 1 jaar: tot schrijver: G. C. ter Morshuizen en P. C. ’t Hart, resp. met ingang van 1 Juni en 1 September; tot bode: G. M. van Ee, met ingang van 13 Mei; tot bediende: A. J. C. van T w i s k, P. M. van Bejjeren Bergen en Hene gouwen, W. J. M. Hofman en J. C. J a c o b s, resp. met ingang van 12 April, 12 April, 19 April en 23 Mei. Definitief benoemd werden: tot deurwaarder: A. F. J. Val ken burgh, met ingang van 15 Maart; tot schrijver: J. V e e n s t r a en P. J. J. M o 1 e n a a r, beiden met ingang van 1 Maart en tot bode: P. A. K 1 o o t w ij k, met ingang van 15 Mei. Eervol ontslag werd verleend: aan den schrijver P. G. Akkersdijk, met ingang van 15 April, terwijl op 27 December overleed de hoofdboekhouder G. P. J. A. Verheet. Een conciergef 720,— Zeven boden, ieder- 1150, Twee boden, ieder - 950,— Een bode, belast met portiersdiensten - 1000, - 1050,— - 900,— - 850,— - 882,— - 800,— - 750 - 750,— - 515,— - 650, Jnai’«e<Wc. f 3200

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 28