11 15 M’. Het was iets De Directeur, L. YPEIJ. gemeenten Loosduinen en Hof van Delft 25383 gemiddeld etmaalverbruik per hoofd (bijlage 2) hooger dan het vorige jaar, n m. voor ’s-Gravenhage 72 liter en met de beide aangesloten gemeenten 70 liter tegen respectievelijk 69 en 68 liter in 1917. Dit bedrag is nochtans aanzienlijk minder dan in de laatste 28 aan den oorlog voorafgaande jaren is vóórgekomen (zie ook staat op blz. 10); in de 3 aan den oorlog voorafgaande jaren bedroeg het 77 liter. Het mindere gebruik van baden tengevolge der gas- rantsoeneering en de gevolgen van het verbod van be sproeiing van gevels, trottoirs en stoepen werkten tot het minder etmaalverbruik mede. Ook waren waarschijnlijk de vochtige zomermaanden en de daardoor mindere besproeiing van tuinen en wegen niet zonder invloed op het verbruik. Niettegenstaande voor de aan de watervang te verrichten werkzaamheden het peil in de verzamelkom kunstmatig lager werd gehouden, is de gemiddelde waterstand aldaar omhoog gegaan. De uitkomsten van het scheikundig en het bacteriologisch onderzoek van het leidingwater door den Gemeentelijken Keuringsdienst van Eet- en Drinkwaren zijn in de bijlagen 4 en 5 medegedeeld en toonen weder de onberispelijke hoedanigheid en onveranderde samenstelling van het ge leverde water aan. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 293