11 11 H If 900, J H- f 220.568.12 177,63» 189,97 897,06 30 31 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. 450,— Artikel VIII. Oninbare posten. f f 896,86» 401,86 «I» f 342.507,— Artikel X. 42.800,— 40.900,— 83.700,— 'f 83.698,15 5 f 184.100,— if 184.040,60 >1 n j» Werkelijk bedrag. Onvoorzien. Verhoogd bij Raadsbesluit van 26 Mei 1919, bijlage 678 melde lengte in 1918 Voor het beheer der Gemeente f 338.507,— 4.000.— V 90.799.28 50.831,95 38.990,19 3.419,18 39.790,13 5.648.67 25.096.31 1.910,065 177,63" 189,97 930,— 11.336,51 9.974,37 3.668,- 1 401.86’ Artikel VI. Renten. 1 Jan. 1907 geleend), f 93.346.27» f 50.849,53»,,, 39.003,67»;,, o’51»” |f 183.200,— I 3.394,21 209,21 440,595 498,68 503,955 298,28 If 220.568,12 450,— I 5,88 »i f 228.800,— I 1.500,— f 40.770,— 5.642,— 27.104,— 1.912,— 11.340- f 9.974,37 4.830,— a. b. c. d. f 227.046,51 7.400,— If 342.600,— f 83.698,15» 1.352,04 120,615 823,11 55.423.61 5 29.007,37 s 28.937.10 1.518,89 214.525 Kapitaal A (na Kapitaal B (vóór 1 Jan. 1907 geleend). Kapitaal C (Vroegere Reserve) Tijdelijk opgenomen kasgeld Afronding Oorspronkelijk! Werkelijk begroot. bedrag. en gereedschappen (Distributie) 1.360,- 120,615 57.625^— 29.188,38 28.775,— 1.568,— 240,— Verhoogd by besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 20 Mei 1919, No. 11817/125 Afd. G.B 3.394,— 215,— 444,— 500,— 512,— 298,28 f 227.046,51 Artikel IX. Uitkeeringen. aan de Gemeente. Voor gebruik van den ondergrond voor de buizenleiding. berekend tegen f 1,— Gebouwen ■watervang Stoompompwerktuigen Ketels Electrisehe pompen Watervang: Verzamelkom, hoofdader, spran ken, enz Diepboringen Filters c.a Hekwerken Wegen, bestratingen en brug over de hoofd ader Gasverlichting terreinen Pompstation Werktuigen en gereedschappen Pompstation Ijzeren buizennet Diensthuizen c.a Watermeters Werktuigen Standpijpen Gebouwen aan den Zuid-Binnensingel Bouw Inrichting werkplaatsen Electrisehe installatie Centrale verwarming Hulpbureau aan de Doornstraat Gebouw aan de Sprank Transporteeren Transport in stall atiekosten Stapelplaats aan de Sprank Bergplaats aan de Ammunitiehaven Meubelen Afkoop concessie Voorburgsche Waterlei- ding-My Afronding Verlaagd bij besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 20 Mei 1919, No. 11817/125 Afd. G.B 6.500,— 1 f 222.300,— If 222.282,78» Oorspronkelijk begroot. Artikel VII. A fschry vingen aan het Pompstation en de Verlaagd bij besluit van Burgemeester i en Wethouders dd. 20 Mei 1919, No. 11817/125 Afd. G.BI per strekkenden meter over de gemid- f 346.000,— l„ 4.000,— f 350.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 306