J Byiage 12 HOOFDSTUK I. Beheer der fabrieken, enz. 1 De op 1 November 1917 ingevoerde gasprjjsregeling werd in 1918 gehandhaafd. De prijs bedroeg 10 cents per M3. voor gewoon gas en 10'/2 cents voor m.untgas. Boven het rantsoen moest 40 cents per M3. bijbetaald worden. Voor verdere bijzon derheden aangaande de gasrantsoeneering wordt verwezen naar Hoofdstuk IA. VERSLAG van den toestand en de exploitatie der Gemeentegasfabrieken over het dienstjaar 1918. De verkoop van cokes aan particulieren geschiedde tegen door de Brandstoffen-Commissie, District ’s-Gravenhage, vast gestelde pryzen. Deze bedroegen van 1 Januari tot 31 Maart per H.L. grove cokes voor beide fabrieken f 1,65 terwijl voor kloppen 5 cents en voor thuisbezorgen 10 cents per H.L. meer werd betaald. Door de Brandstoffen-Commissie werd per H.L. verkochte cokes f 1,20 gesuppleerd. Van 1 April tot 31 December f 1,40 met 5 cents voor kloppen en 20 cents voor thuisbezorgen. Door de Brandstoffen-Commissie werd 75 cents per H.L De fabrieken werden ingevolge Raadsbesluit van 16 Dec. 1879 beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door eene Commissie. Deze Commissie bestond op 1 Januari 1918 uit de heeren J. J. Verburg, Prof. C. L. van der Bilt, F. W. N. Hugenholtz en J. C. Jansen, leden van den Gemeenteraad, onder voor zitterschap van den heer Mr. Dr. H. J. Romeijn, Wethouder voor de Gemeentebedrijven. In de vergadering van den Gemeenteraad van 3 Septem ber 1918 werd de Commissie van bijstand in het beheer der Gemeentefabrieken voor gas en electriciteit opnieuw samen gesteld. De samenstelling bleef ongewijzigd. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 318