12 2 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. 4e. 5e. 6e. |T Het vervoer der cokes van de gasfabrieken naar de ver bruikers, waarvoor met Jac. van der Graaf, Alhier, tot 30 Juni 1918 een contract was aangegaan, werd aan dezen aannemer opnieuw opgedragen van 1 Juli 1918 tot 30 Juni 1919, tegen gewijzigd tarief en voorwaarden. verkochte cokes bij betaald en door het Centraal Verreken- kantoor voor Brandstoffen eveneens 75 cents per H.L. Ie. 2e. 3e. De overeenkomst omtrent het transport langs den stoom tramweg van de H.IJ.S.M. naar de fabriek Loosduinsche weg, in 1884 voor 10 jaren met de Directie der H.IJ.S.M. aange gaan en in 1893 gewijzigd, bleef stilzwijgend verlengd. Over het vervoer in 1918 werd geen reductie op het rangeerloon verkregen, omdat de in de overeenkomst gestelde minimumgrens van 5.000 wagons van 10.000 K.G. niet bereikt werd, aangezien het meerendeel der kolen te water werd aangevoerd. Aan de fabriek Loosduinsche weg werden 60,9 Duitsche, 36,8 Nederlandsche en 2,3 °/o Engelsche kolen en aan de fabriek Trekvliet 64,4 Duitsche, 35,4 Nederlandsche en 0,2 °/o Engelsche kolen verwerkt, totaal 101.052 ton. Bovendien werden nog ruim 8.000 ton bruinkolen en veenkluiten gedistilleerd. f 790.656,25 8.000,— f 798.656,25 Buitendien kwam o.a. ter beschikking der Gemeente: de restitutie van loopende Gemeente-pensioenen aanvullingen op Rjjkspensioenen premie voor eigen pensioen van na 1 Mei 1913 aan gesteld personeel de aanvullingspremie op de van het personeel geheven kortingen voor weduwen- en weezenpensioen, opgeno men onder letter e; de premie ten bate van het Gemeentelijk Ongevallen fonds, vermeld by letter g. van art. VI der Lasten in de Bedryfsrekening; de premie voor het Fonds tot dekking van brandschade aan gemeente-eigendommen. De uitkeeringen aan de Gemeente bedragen over het dienstjaar 1918: a. voor het gebruik van den ondergrond, berekend over een buizenlengte van 316.262 '/2 M’. k f 2,50 per M' b. voor het beheer der Gemeente

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 319