28 'i Verordening tot wijziging der Verordening voor de Raadscommissie tot het onderzoeken van l>ezwaarschrif- ten, bedoeld in art. 35 der Verordening op de heffing eener plaatseljjke directe belasting naar het inkomen. Vastgesteld 4 April 1918. Verordening tot heffing van opcenten op de dividend en tantièmebelasting. Vastgesteld 21 November 1918. Verordening regelende de heffing van het schoolgeld aan de Zeevaartschool te Scheveningen. Vastgesteld 23 December 1918. Verordening regelende de invordering van het school geld aan de Zeevaartschool te Scheveningen. Vastgesteld 23 December 1918. 3°. Verordeningen van verschillenden aard. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de bezoldiging van de onder het Ambtenarenreglement vallende ambtenaren en beambten, behalve het inwo nend personeel bij het Gemeenteziekenhuis. Vastgesteld 4 Maart 1918. Verordening tot wijziging van liet Slachttarief. Vast gesteld 4 Maart 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de samenstelling en den werkkring der Vaste Raads- cominissiën, bedoeld bij de artt. 54 en 166 der Gemeente wet. Vastgesteld 4 April 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, houdende vaststelling van het Reglement van Orde voor de ver gaderingen van den Gemeenteraad te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 4 April 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de bezoldiging van de onder het Ambtenarenreglement vallende ambtenaren en beambten, behalve het inwo nend personeel bij het Gemeenteziekenhuis. Vastgesteld 4 April 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de samenstelling en den werkkring der Vaste Raads- eommissiën, bedoeld bij de artt. 54 en 166 der Gemeente wet. Vastgesteld 15 April 1918. L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 31