12 3 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. jaarpremie, voor de fabriek n 1 2.684.750,— De rekeningen Magazyngoederen vertoonden ditmaal bij afsluiting een nadeelig saldo van f 208,67, waarin de gewone verschillen, als gevolg van prijsafronding en van verschil lende andere oorzaken, zyn verrekend, benevens het aan diefstal toe te schryven te kort op goederen in het magazijn in de Kazernestraat, in verband waarmede justitieele ver volging is ingesteld. Dit saldo is afgeboekt van de Reserve voor te hooge inventarisprijzen van magazijngoederen, in de Balans van 31 December 1917 voorkomende met f 2.426,96, waarna zij in de Balans van 31 December 1918 met f 2.218,29 verschijnt. Aan assuradeuren is een bedrag van f 4.852,82® gedeclareerd. f 2.625.770,— 5 f 0,6555 °/00 Loosduinsche weg. In zjjne vergadering van 28 December 1917 heeft de Gemeenteraad besloten, het risico van brandschade door de Gemeente te doen dragen en daartoe een „Fonds tot dekking van brandschade aan Gemeente-eigendommen” te vormen. De door de Gasfabrieken voor het dienstjaar 1918 in genoemd fonds gestorte som bedraagt f 3.480,48 en is berekend over: In het Debet der Balans wmrdt een post „Getaxeerde waarde van credietbydragen” aangetroffen, tot een bedrag van f 475.446,06®. Hierin is de waarde uitgedrukt, welke bjj vermoeden werd toegekend aan de bewijzen van deelgerech- tigheid, waarop het bedrijf aanspraak heeft verkregen door de gedwongen deelneming in de credietverleening ingevolge de economische overeenkomst met Duitschland ter verkrij ging van kolen en ijzer. Deze deelneming is begrepen in verhoogde kolen- en ijzerprijzen van 1917 en 1918, van welke, in overeenstemming o.a. met de Gemeentegasfabrieken van Amsterdam, een deel niet ten laste der exploitatie ge bracht, maar op deze wijze gereserveerd is. Bij liquidatie kan uit dezen actiefpost voor- of nadeel voortvloeien. jaarpremie, voor de fabriek Trekvliet, welk bedrag w’egens uitbreiding verhoogd is met 15.000,van af 18 Juli 90.000,29 October f 2.579.750,— a t 0,6555 °/0o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 320