I. i 12 J 4 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. f f 110.000,— v f 190.800,— in n n 19 6.000,— 1.500,— 1.800,— het pand Willemstraat 7 bijkantoor met werkplaats en wacht lokaal te Scheveningen inboedel en goederen aldaar; het wachtlokaal aan de Westerbaenstraat; goederen in de vier wachtlokalen in de stad. 51.500,— 10.000,— 10.000.— en Wet- orde bevonden rekening der een nadeelig saldo In de vergaderingen van den Gemeenteraad werden de volgende besluiten, den dienst der Gasfabrieken betreffende, aangenomen 4 November. Aangenomen het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van het gastarief, om daarvoor in aanmerking komende perceelen te kunnen voorzien van Voorloopig zijn de laatst aan assuradeuren betaalde premiën aangenomen. In 1918 is geen brandschade voor gek omen. 1 Juli. houders nageziene Gemeentegasfabrieken over 1917, met van f 1.066.403,01. Vastgesteld de door Burgemeester en 14 Mei. Aangenomen het voorstel van Burgemeester en Wethouders om het gebouw der persgasinstallatie aan de Elandstraat, dat wegens de vervanging van de persgasstraat verlichting door electrische verlichting voor den dienst der gasfabrieken niet meer noodig is, aan het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf over te dragen tegen de boekwaarde van f 649,655. 21 October. Aangenomen het voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan de Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland eene jaarlijksche subsidie van f 250,— toe te kennen, ingaande 1 Januari 1918. h f 0,25 °/oo jaarpremie met 5 rabat voor het complex gebouwen aan Kazernestraat en Willemstraat; voor inboedel en goederen aldaar; r> n 15.000,— a f 0,6555 °/oo jaarpremie voor de fabriek Trekvliet van 1 Januari tot 28 October.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 321