5 12 HOOFDSTUK I*. Invloed van den Oorlogstoestand. Personeel. militairen dienst 9 f aan de ambtenaren werklieden 20 November. Vastgesteld de begrooting der Gemeente- gasfabrieken voor het dienstjaar 1919. 44 6 7 en 13 1.532,50 9.894,175 f 11.426,675 Op 1 Januari afwezig Voor zoover onvermijdelijk in den dienst moest worden voorzien, zijn de afwezigen door los personeel vervangen. Bovendien vereischte de uitvoering der gasrantsoeneering de toevoeging van tijdelijk administratief personeel gedu rende het geheele jaar. Aan de afwezigen werd van 1 Januari tot 31 December 1918, als toeslag op de Rijksuitkeering, voor zoover deze werd verleend, betaald: 1 terwijl nog zijn opgeroepen 2 zoodat op 31 Dec. 1918 3 te zamen 16 personen afwezig waren. eene installatie bestaande uit één lichtpunt met bijlevering van een lamp, tegen vast tarief, maandelijks bij vooruitbe taling te voldoen. 21 November. Machtiging verleend aan Burgemeester en Wethouders om met de Maatschappij voor Zwavelzuurberei- ding, voorheen G. T. Ketjen en Co. te Amsterdam, eene overeenkomst te sluiten voor drie jaren voor de levering van zwavelzuur. 10 ambtenaren en 50 werklieden, waarvan teruggekomen of intusschen ontslagen wegens eindiging van tijde- lijken dienst 1918 waren wegens VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. J, 5J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 322