12 1 Januari tot 31 December Kolen. G a s o 1 i e. Als duurtetoeslag werd van 1918 uitgekeerd: aan de ambtenaren werklieden f 112.052,39» 174978,92 f 287.031,315 In dit jaar werd geen gasolie geleverd; door zuinig ver bruik uit den voorraad kon het watergas tot 19 Mei met oliegas gecarbureerd worden; daarna werd slechts onge- carbureerd watergas bij het kolengas gemengd. De kolenlevering geschiedde ook dit jaar door bemidde ling der Rijkskolendistributie. Aanvankelijk werden de kolen uit Duitschland vrij bevredigend geleverd en waren de ver wachtingen voor de zomerlevering hoopvol. Doch na 1 April werd de levering uit Duitschland geheel gestaakt en moesten wij ons tevreden stellen met Limburgsche vetkolen, die minder gas van mindere hoedanigheid opbrengen en met bruinkolen, die voor eene belangrijke gasproductie onge schikt zijn. In het najaar werd de Duitsche kolenlevering weder in geringe mate hervat om in December wederom geheel te eindigen. Slechts in een beperkte mate werden toen eenige Engelsche kolen aangevoerd. De voorraad bedroeg op 1 Januari 10.242 ton en steeg tot 13.236 ton op 1 April, daarna verminderde deze tot 4.180 ton op 1 Juni en was toen slechts voor 14 dagen toereikend. In November was de voorraad weer aangegroeid tot 13.492 ton, doch ten gevolge van de geringe levering in December was deze op het einde van het jaar gedaald tot 6.248 ton, voldoende voor slechts 16 dagen. De prijzen der Duitsche kolen bedroegen in het 1ste en 2de kwartaal f 44,50—f 47,50 3de 35,10-,, 37,70 en 4de 48,4051,95 per ton loco mijn, waarbij voor spoorvracht tot 1 April f 4,67 per ton en na April f 6,42 per ton zijn te voegen. De Limburgsche kolenprijzen waren loco mijn voor Emma vet fijn tot 1 Juli f 43,50, tot 1 September f 34,30 en daarna f 47,35 per ton loco mijn. 6 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 323