12 9 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Uitbreidingswerken. HOOFDSTUK II. Personeel. Het korps ambtenaren bestond op 31 December uit: a. f 5.000,— w 4.500,— 2.300,— n n 2.000,— 1.800,— 2.000,— 1.875,— Door schaarschte en duurte van materialen werd de uit voering der werken zeer kostbaar gemaakt. Wat de uitbreidingen zelve betreft, wordt verwezen naar pag. 17 van dit verslag. op basis van f 7,per 100 KG. bij voorgeschreven koolstof- en watergehalte. Bloedloogzout werd door gebrek aan grondstoffen niet geproduceerd, terwijl verkoop uit voorraad slechts in een geringe mate kon plaats hebben ten gevolge van moeilijk heden by het verleenen van uitvoervergunningen. Evenals in de vorige verslagen vermeld, bleven prijs stijging en korte betalingstermijnen den toestand kenmerken. n n 2.112,50 2.000,— Jaarwedden. 8.000,— Algemeene Dienst. 1 Directeur, wedde f 6.000f 8.000. (uitzonderings-berekening f8.600,af f 600, voor genot van vrye woning, vuur en licht;. 1 Administrateur, wedde f 4.000,f 5.000,— 2 Adjunct-directeuren, wedde f3.600f4.700, ieder (uitzonderings-berekening f4.860,af f 360, voor genot van vrije woning, vuur en licht). 1 Administrateur-boekhouder, wedde f 2.300 f 3.000,— 5 Boekhouders le klasse, wedde f2.000f2.450, één vier, ieder 1 Commies in tjjdelyken dienst, wedde f 2.000 f 2.450,— 1 Kassier le klasse, wedde f 1.800f 2.350, 4 Boekhouders 2e klasse, wedde f 1.500—f 2.000,—, één één Eischen van leveranciers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 326