29 Verordening tot wijziging der Verordening voor het Gemeenteziekenhuis te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 29 April 1918. Verordening voor de buitengewone scholen voor lager onderwijs in de gemeente ’s-Gravenhage. Vastgesteld 14 Mei 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, betref fende het verleenen van een duurtebijslag. Vastgesteld 14 Mei 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende den Gemeentelijken Reinigingsdienst. Vastgesteld 14 Mei 1918. Verordening, houdende voorschriften omtrent regeling en bezoldiging van het onderwijzend personeel en van kweekelingen aan de openbare lagere scholen der ge meente ’s-Gravenhage. Vastgesteld 14 Mei 1918. Verordening op het beheer van den Gemeentelijken Reinigings- en Ontsmettingsdienst te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 14 Mei 1918. Verordening, bedoeld in art. 62 der Kieswet, houdende aanwijzing van het stemlokaal voor elk der stem- districten, waarin de gemeente ’s-Gravenhage ten be hoeve der verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en der periodieke verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten en den Gemeenteraad is verdeeld. Vastgesteld 27 Mei 1918. Verordening, bedoeld in art. 31, lid 3, der Kieswet, houdende verdeeling in stemdistricten van de 3 kies kringen, waarin de gemeente ’s-Gravenhage voor de periodieke verkiezing van leden van den Gemeenteraad is-verdeeld. Vastgesteld 27 Mei 1918. Verordening op het finantieel beheer van den Ko ninklijken Schouwburg. Vastgesteld 4 Juni 1918. Verordening tot wijziging van het Reglement betref fende den dienst der Gemeentewerklieden te ’s-Graven hage. Vastgesteld 17 Juni 1918. Verordening tot wijziging der Verordening betref fende den dienst van het verplegend personeel bij het Gemeenteziekenhuis. Vastgesteld 17 Juni 1918.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 32