12 1918. 1919. 1919. 1918. 1918. 1918. J 15 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Werklieden. van •n Op verzoek eervol ontslagen uit vasten dienst: H. M. Koch, 2e klerk, ingaande 1 Maart 1918; W. J. Smeele, 2e klerk, ingaande 1 April 1918, wegens benoeming tot 2e klerk bij den Gem. Reinigingsdienst; W. B. H. Velthuizen, 2e klerk, ingaande 1 Mei 1918, wegens benoeming tot le klerk bij GemeenteplantsoenenD. Kooper, 2e klerk, ingaande 1 Maart 1918, wegens benoeming tot 2e klerk by het Openbaar Slachthuis; C. J. van Leeuwen, administrateur-boekhouder, ingaande 1 Mei 1918. Het aantal werklieden bedroeg op 31 Dec. 1918: 1.008 tegen 967 op 31 Dec. 1917, verdeeld als volgt: 25 Juni 1918: voor den tijd van één jaar, behoudens tus- schentydsche opzegging, tot teekenaar le klasse, wedde f 1.600,—, J. G. Rencker. Op verzoek eervol ontslagen uit tijdelijken dienstP. J. M. van Noort, schrijver, ingaande 1 Maart 1918. Niet eervol ontslagen: H. Piller, schrijver in vasten dienst, ingaande 1 April 1918. Overleden: 4 Januari 1918, K. L. Matthys, kassier le klasse in vasten dienst. De volgende werklieden zijn ontslagen met toekenning pensioen P. E. van der Lem, timmerman 2e klasse, ingaand 1 Jan. 1918. A. Ouwendyck, gasstoker, 1 Mei W. F. Bosman, voorman, 16 F. Zwarts, lantaarnopsteker, 1 xvxo. J. van Tongeren, lantaarnopsteker, 1 Sept. 1918. P. Makelaar, ketelstoker, 29 Dec. P. van Baasbank, fitter, 1 Jan. B. J. de Groot, metselaar, 1 Overleden zyn: Op 4 Januari 1918, P. J. F. Goossen, kolenlosser. 25 Januari 1918, H. G. lerschot, machinedry ver 2e klasse. 5 Mei 1918, J. Hulshorst, kolenlosser.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 332