12 17 Totaal HOOFDSTUK III. Toestand der fabrieken, gebouwen en canalisatie. Aan boeten werd ontvangen een totaal bedrag van f 559,82 en aan schadevergoedingen een bedrag van f 5,49*. 19 37 10 3 23 92 De tusschenkomst van het Scheidsgerecht werd in het geheel 6 keer ingeroepen; van 2 werklieden bleef de opge legde straf gehandhaafd, van 3 werklieden werd zij vermin derd, terwijl zij van 1 werkman werd ingetrokken. De ovens met verticale retorten en de daarbij behoorende kolen- en cokestransportinrichtingen kwamen dit j aar geheel gereed, doch door gebrek aan goede gaskolen werden deze ovens nog niet in bedrijf genomen. Voor de electrische motoren dezer installatie moest de capaciteit van de aansluiting met de electrische centrale worden vergroot. Een nieuwe transformator en een compleet schakelbord werden daartoe in een voor dit doel gebouwd steenen gebouwtje geplaatst, waarin ook de brugwachters- loge werd ondergebracht. Het maken van een gebouw voor berging van materialen en sulfaatbereiding werd, na openbare aanbesteding, opge dragen aan de Coöperatieve Aannemersvereeniging „Alge meen Belang”. Voor betere berging van cokeszakken werd de zakken- loods vertimmerd en voorzien van eene afzonderlijke droog- inrichting. Voor de eigen hoogdruk waterleiding werd een reserve draaistroommotor aangeschaft en het maken van een nieuwe Nortonbron opgedragen aan de Maatschappij „Vulcan” te Leeuwarden. De cyaanwasher werd voorzien van een nieuwe stalen as. en niet naar behooren prikken op het tijdregistreertoestel de volgende aantallen straffen opgelegd: Fabriek Loosduinscheweg Trekvliet Distri butie-afdeeling Kazernestraat Scheveningen Publieke Verlichting a. Fabriek Loosduinscheweg. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 334