h J 30 Verordening tot wijziging van het Tarief en Voor waarden der levering van Duinwater te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 17 Juni 1918. Verordening tot wijziging van het Muntelectrieiteits- tarief. Vastgesteld 17 Juni 1918. Verordening tot wijziging der Verordening betref fende den dienst der Gemeenteambtenaren en beambten te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 17 Juni 1918. Verordening tot wijziging van het Eleetrieiteitstarief. Vastgesteld 17 Juni 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de samenstelling en den werkkring der Vaste Raads- eommissiën, bedoeld bij de artt. 54 en 166 der Gemeente wet. Vastgesteld 1 Juli 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de bezoldiging van de onder het Ambtenarenreglement vallende ambtenaren en beambten, behalve het inwo nend personeel bij het Gemeenteziekenhuis. Vastgesteld 1 Juli 1918. Verordening tot wijziging der Verordening op de markten te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 1 Juli 1918. Verordening tot wijziging van het Reglement voor het gebruik der kraan aan de Visschershaven te Schevenin- gen. Vastgesteld 1 Juli 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende het onderwijs op den Gemeentelijken Handelscursus te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 22 Juli 1918. Verordening tot wijziging der Verordening betref fende den dienst der Gemeenteambtenaren en -beambten te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 12 Augustus 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de bezoldiging van de onder het Ambtenarenreglement vallende ambtenaren en beambten, behalve het inwo nend personeel bij het Gemeenteziekenhuis. Vastgesteld 12 Augustus 1918. Verordening tot wijziging der Verordening voor de Buitengewone Scholen voor Lager Onderwijs in de gemeente ’s-Gravenhage. Vastgesteld 12 Augustus 1918.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 33