31 Verordening, houdende regeling van het onderwijs in spreken aan spraakgebrekkige leerlingen. Vastgesteld 4 November 1918. Verordening tot wijziging der Verordening op het be heer van het tijdelijk Distributiebedrijf te ’s-Gravenhage, ingesteld ter uitvoering van de Distributiewet. Vastge steld 3 September 1918. Verordening tot wijziging van het Eleetrieiteitstarief. Vastgesteld 4 November 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende het tarief en de voorwaarden voor levering van gas door de Gemeentegasfabrieken. Vastgesteld 4 Novem ber 1918. Verordening tot wijziging van bet Reglement betref fende den dienst der gemeentewerklieden te ’s-Graven- hage. Vastgesteld 14 November 1918. Verordening tot wijziging der Verordening tot nadere regeling van den duurtebijslag. Vastgesteld 14 Novem ber 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de vergoeding voor het verleenen van eerste hulp, be doeld bij art. 8 der Verordening op den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst. Vastgesteld 3 September 1918. Verordening tot wijziging van het Reglement van het Burgerlijk Armbestuur te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 12 Augustus 1918. Verordening tot nadere regeling van den duurtebijslag. Vastgesteld 12 Augustus 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de bezoldiging van de onder het Ambtenarenreglement vallende ambtenaren en beambten, behalve het inwo nend personeel bij het Gemeenteziekenhuis. Vastgesteld 21 October 1918. Verordening betreffende het verleenen van een bijslag op pensioenen en wachtgelden. Vastgesteld 3 September 1918.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 34