45 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Zonder meters. minder 9 met 11 lichten. 257,49 1917. n n n n In 1918 werd niet geïllumineerd. Het gemiddelde verbruik van 21.215 muntmeters, gedu rende een vol jaar in gebruik, bedroeg per Meter 497,04 M3. Eene dergelijke berekening over 1917 gaf 469,08 M3. als gemiddelde. Niet geregistreerd door gasmeters werd het gas afgeleverd voor abonuementslantaarns. Voor de verantwoording der gasprysverhooging bij levering van gas over muntmeters wordt verwezen naar de rekening: Exploitatie muntgasmeters, enz., No. XII van het Admini stratief Overzicht, waaruit voor dit jaar een te kort van f 63 675,465 blijkt. Het verbruik bedroeg 109.255 M3. (waaronder 9.317 M3. voor de Gemeente), tegen 126.426 M3. (waaronder 10.685 M3. voor de Gemeente) in het vorige jaar. Berekend over het gemiddelde aantal abonnementen en lichten, bedroeg het gemiddelde verbruik: 396,56 M3. per abonnement en 226,91 M3. per licht in 1918, tegen 446,78 M3. 271 met 476 lichten. 280 487 Het aantal abonnementen bedroeg: Op 31 December 1918 31 December 1917 Voor de meeste abonnementslichten werd gasgloeilicht toegepast. De kosten van onderhoud en bediening werden niet in rekening gebracht, maar de abonné’s betaalden het gasverbruik naar dat van gewone gasvlammen ad 200 Liter per uur. Het verbruik over muntmeters, gymnastieklokalen inbe grepen, omgeslagen over het gemiddeld aantal meters en meterlichten, bedroeg: 495,86 M3. per meter en 164,71 M3. per meterlicht in 1918, tegen 459,14 152,49 1917.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 362