12 Rijswijk. meer Dubieuse vorderingen. en oninbaar gebleken f 2.268,515 f 15.696,645 16.431,40 f 32.128,045 Totaal Hiertegenover is f 15.000,gereserveerd, welk bedrag, gezien de uitkomsten van vorige jaren, voldoende kan wor den geacht. in 1918. 1917. 642.279 M3. 580.048 In het debet der Balans van 31 December 191$ is be grepen onder de post: „Gasverbruikers gewoon gas” eene som van voor dubieuse vorderingen wegens gasleve ring, rantsoenoverschrijding, meterhuur en zegels. „Gas ver bruikers muntgas”, eene som van voor dubieuse vorderingen wegens rantsoen overschrijding en zegels. De gaslevering aan de concessionarisse voor Rijswijk be droeg 62.231 M3, of 10,73 °/0. In 1917 bedroeg de vermindering 164.747 M3. of 22,12%. Dit bedrag, benevens f 189,15 voor oninbaar van den dienst 1917 wegens rantsoenoverschrijding Muntgas, is afge boekt op de Reserve voor dubieuse vorderingen, groot f 4.500,waarna een voordeelig saldo van f 2.042,33s overbleef en naar de creditzijde der Verlies- en Winst rekening kon worden overgebracht. 4.378,72 Volgens het verslag over 1917, pag. 50, was het bedrag van dubieuse vorderingen wegens gaslevering, meterhuur en zegels op 31 December van dat jaar f 6.647,235 Hiervan is ingekomen in het dienstjaar 1918f 3.201,605 en overgebracht op het dienstjaar 1919 als nog verhaalbaar 1.177,IIs ■16 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 363