12 50 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. in 1918. J aan particulieren (inclusief Kyswijk) aan de Gemeente waarby voor verlies komt Totaal door particulieren de Gemeente waarbij voor verlies komt Te zamen in 1918. 116.50 M3. 2,26 4,74 123.50 M3. Per meter canalisatie werd dus afgegeven: in 1917. Op 31 December 1918 bedroeg de lengte van het buizen net 352.015 M. tegen 344.091 M. op 31 December 1917. Het verlies bedroeg 3,731 van de geheele productie of 4,694 M3. per strekkenden meter canalisatie. Deze cyfers waren in 1917 resp. 3,282 °/o en 4,380 M’. Wanneer de dagelijks verkregen hoeveelheden gas herleid worden tot een temperatuur van 60° F. en een barometer stand van 760 m.M., dan wordt over 1918 de productie 44.816.330 M3., dus 458.218 M3. meer dan door de fabrieks- gasmeters werd aangegeven. Naar dit cijfer berekend was het gasverlies 2.110.702 M3., zijnde 4,710 van de geheele productie of 5,996 M3. per strekkenden meter canalisatie. Voor 1917 waren deze cyfers 4,201 °/o en 5,618 M3. 121,38 M3. 6,45 4,38 132,21 M3. Het grootste gasverbruik per etmaal was dat van 20 Decem ber, n.l. 149.050 M-’.het kleinste dat van 11 Augustus, nl. 86.561 M3. 118,77 M3. 2,27 4,69 125,73 M3. Gerekend naar het gemiddeld aantal inwoners, bedroeg het gasverbruik (Ryswijk niet medegerekend) per inwoner: in 1917. 121,37 M3. 6,54 4,44 132,35 M3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 367