33 Verordening tot regeling van de jaarwedden der leer aren en leeraressen aan de Gymnasia te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 15 November 1918. Verordening op het beheer van de tijdelijke Gemeente lijke Centrale Keuken te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 15 April 1918. Regeling betreffende de losse werklieden, die nog niet onafgebroken drie maanden in dienst der gemeente zijn. Vastgesteld 30 April 1918. Reglement voor de benoeming en aftreding van de leden van het Scheidsgerecht voor Gemeentewerklieden. Vastgesteld 23 April 1918. Reglement voor de aanwijzing en aftreding van de leden der Commissie van Advies, bedoeld in VIII van het Ambtenarenreglement. Vastgesteld 5 Juli 1918. Reglement voor den Inwendigen Dienst van den Schouwburg. Vastgesteld 29 Augustus 1918. Huishoudelijk Reglement voor de Commissie van Be heer over den Schouwburg. Vastgesteld 29 Augustus 1918. Instructie voor den Opzichter-Boekhouder van de Al- gemeene Begraafplaats, den Gemeente-Apotheker. den eerst-aanwezend Apothekersassis tent bij de Gem. Apotheek. de Assistenten bij de Gem. Apotheek, de Bedienden bij de Gem. Apotheek, den Directeur der Gem. Arbeidsbeurs. de Onder-Direetrice der Gem. Arbeids beurs. de le en 2e Klerken en Schrijvers der Gem. Arbeidsbeurs. den Hoofd-Inspecteur bij het Gem. Bouw- en Woningtoezicht. Huishoudelijk Reglement voor het Fonds tot dekking van Brandschade aan gemeente-eigendommen. Vastge steld 28 December 1918. 3 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 36