I 34 Instructie voor de Inspecteurs le en 2e klasse bij het Gem. Bouw- en Woningtoezicht, de Onder-Inspecteurs bij het Gem. Bouw- en Woningtoezicht. de Hoofdklerken, le en 2e Klerken en Schrijvers bij het Gem. Bouw- en Wo ningtoezicht. de Teekenaars bij het Gem. Bouw- en W oningtoezicht. den Bode, tevens belast met concierge- diensten bjj het Gem. Bouw- en Wo ningtoezicht. den Directeur van den Gem. Genees kundigen Dienst. den Boekhouder van den Gem. Ge neeskundigen Dienst. de Klerken en Schrijvers van den Gem. Geneeskundigen Dienst. den Chef-Verpleger-Concierge van den Gem. Geneeskundigen Dienst. de Verplegers van den Gem. Genees kundigen Dienst. den Ohauffeur-Werkmeester en de Chauffeurs van den Gem. Geneeskun digen' Dienst. den Bode van den Gem. Geneeskundi gen Dienst. den Marktmeester. den Adjunct-Marktmeester. den Gemeentelijk Inspecteur van het Onderwijs. den Directeur der Gemeenteplantsoe- nen. den Boekhouder le klasse, Chef v/d Adm. der Gemeenteplantsoenen. den Hoofdopzichter der Gemeente plantsoenen. den Technisch-Opzichter le en 2e klasse en Opzichter-Teekenaar le en 2e klasse der Gemeenteplantsoenen. den Ambtenaar, belast met kassiers- werkzaamheden der Gemeenteplant soenen. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 37