J 5 12 3 65 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. distributiekosten stegen met 0,46a cent per M3. of 5 Burgemeester en Wethouders, J. PATUN. De Secretaris, M. VAN REENEN. Voorts waren o.a. hooger dan in 1917 de artikelen: „Kosten van verwerking en aflevering van nevenproducten” rond f 28.800,of ruim 10 °/0, „Distributie” rond f 34.000, of ruim 4O‘/2 „Onderhoudskosten” rond f 133.100,of ruim 44'/2, „Algemeene onkosten” rond f 158.100,of ruim 21‘/2. „Oninbare posten” f 10.500,of ruim 233 „Onvoorzien” f 114.000,of ruim 81 °/o en „Kosten der gasrantsoeneering” rond f 24.700,of ruim 80‘/2 Betreffende de productiekosten van het gas leert de gas rekening met bij behoorende rekeningen het volgende. De productiekosten per M3. stegen voor: kolengas Loosduinsche weg van 9,055 cent tot 13,288 cent of met ruim 46*/2 °/0; watergas Loosduinscheweg van 5,66 cent tot 6,25 cent of met ruim 10 °/0; kolengas Trekvliet van 7,571 cent tot 10,814 cent of met ruim 42‘/2 watergas Trekvliet van 7,027 cent tot 7,124 cent of met ruim 1 °/0. De ruim 12 Een en ander had ten gevolge, dat de totale kosten van het gas, zooals dat aan de verbruikers geleverd werd, van 10,790 cent per M3. in 1917 kwamen op 14,825 cent perM3. in 1918, een vermeerdering met 4,035 cent per M3. of ruim 37 De uitbreiding van het bedrijf was, als gevolg van de schaarschte aan materialen, zeer gering, blijkende uit de lengtevermeerdering der hoofdbuizenleiding, die toenam van 344.091 M. op 31 December 1917 tot 352.015 M. op 31 December 1918 d.i. een toeneming van 7.924 M. of ruim 2 °/0 en uit de stjjging van het aantal gasverbruikers van 73.758 tot 76.402, d.i. een vermeerdering van 2644 of ruim 3‘/2 °/0. Het kapitaal is door aanleg en uitbreiding vermeerderd met rond f 938.700 en door afschrijving verminderd met rond f 515.500,—.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 382