n I 12 72 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. LASTEN. f 344.000,— f 346.891,71 uitkeeringen verwarming f f f f 200.641,68 f 188.291.21 f 95.861,91 95.861,91 47.345,77 Transporteeren 1 f 343.849,36 f Artikel VII. Renten. Verhooging bij Raadsbesluit van 26 Mei 1919, Bijlage No. 696 Werkelijk bedrag. 33.061,42 15.733,64s 58.603,94» h. i. 42.761,01 27.711,18 1.859,50 33.693,345 33.180,79s 70.552.45 s 59.729.45 s 11.622,22 12.034,34 3.480,48 47.345,77 331.498,89 171.000,— 892.481,64 87.626,17 52.583,51s 2.272,75 893.397,93 s 1.345,24 892.052,69 s 1.345,24 721.481,64 55.000,— 40.000,— 2.992,54 i 722.826,88 Kapitaal A. Nieuwe schuld aangegaan na 1 Januari 1907. Kapitaal S. Oude schuld aangegaan vóór 1 Januari 1907. Kapitaal C. Vroegere reserve i. l. Verlofge. m. ArbeidsL Oorspronkelijk begroot bedrag. AfOpgenomen onder letter F van artikel IV der Lasten: „Kosten der publieke ver lichting”, Aandeel in de kosten der On gevallenverzekering Artikel VI. Algemeens onkosten. a. Ambtenaren b. Vergoeding voor overwerk en dienst op vrije 30.000,— j 10.000, - I 60.000,— 22.000,— i 18.000,— I 1.800,- i 6.000,— 12.000,— 38.000,— I 56.000, - 11.500,— i 12.034,34 3.500,— dagen c. Hulppersoneel d. Ziekengeld, toeslag voor gewonden e. Pensioenen en uitkeeringen na overlijden f. Belastingen g. Kosten der ongevallenwet en kantoorbe Brandverzekeringspremie Bureaukosten, drukwerken hoeften Bewaking en toezicht Verlofgelden loonen en onkosten voor assistentie meteropneming en geldinning n. Onkosten magazijnen en werkplaatsen o. Huren en retributiën. p. Schoonhouden, opruimen, drinkwater, tele foon, diverse huishoudelijke benoodigdheden en onkosten q. Verlichting en r. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 388