36 Instructie voor de Hoofdklerken en de le en 2e Kler ken bij den Gem. Schoolartsendienst, den Directeur-Administrateur van den Schouwburg. den Directeur van den Gem. Telefoon dienst. den Adjunet-Direeteur van den Gem. Telefoondienst. den Ingenieur vah den Gem. Telefoon dienst. den Hoofdopzichter v/d Instrument- makerswerkplaatsen van den Gem. Telefoondienst. den Oudsten Technisch-Opzichter in rang van de Instrumentmakerswerk- plaatsen van den Gem. Telefoondienst, den Technisch-Opzichter van de In- strumentmakerswerkplaatsen van den Gem. Telefoondienst. den Hoofdopzichter, belast met het toezicht op de telefoon insta llaties in de telephoonbureaux van den Gem. Telefoondienst. den Technisch-Opzichter, belast met het toezicht op de telefooninstallattes in de telephoonbureaux van den Gem. Telefoondienst. den Hoofdopzichter in Algemeenen Dienst van den Gem. Telefoondienst, den Hoofdopzichter van den Buiten dienst van den Gem. Telefoondienst, den Techuiseh-Opzichter van den Bui tendienst van den Gem. Telefoondienst, den Klerk en Schrijver van den Bui tendienst van den Gem. Telefoondienst, den Controleur van den Buitendienst van den Gem. Telefoondienst. den Technisch-Opzichter, Chef van den Storingendienst van den Gem. Tele foondienst. den Technisch-Opzichter van den Sto ringendienst van den Gem. Telefoon dienst. 5ยป 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 39