i r L 1 12 -va 104 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Boekwaarde. f 6.530,07 18,70 f 35.222,33 Fabriek Trek vliet. f 11.679,80 18.150,30 667,40 351,54 i 1.191,92 37.698,99 f 72.921,32 f f 36.089,— Transporteeren 33.920,— 2.100,— 69,- Cokes Gruis Uitziftsel 2.433,04 28,84 2.703,60 28.143,— 292,50 389,55 103,— 159,10 78,96 Gas in de gashouders110.000 M3. a 10,618 cent. Verkoopbaar bloedloogzout 20.167 K.G. a f 90,— K.G Verkoopbare zwavelzure ammoniak 1.420 K.G. a f 47- K.G. Voorraden in de bloedloogzoutfabriek Bloedloogzout halffabrikaat 434 K.G. a f 81,- K.G Idem in bakken en loogen 3.407 K.G. a f 72,— K.G Washerloog: 10,30 H.L. a f 2,80 per H.L. Versche perskoek: 75.100 K.G. a f 3,60 K.G. Chemicaliën in bewerking Koolzure soda2.940 K.G. a f 13,25 °/0 K.G. Ledige sodazakken Voorraden in de zwavelzure aminoniakfabriek In de sulfaatloogputten 3.170 K.G. a f 37,60 ®/0 K.G Fabricate» en halffabricaten. Fabriek Loosduinscheweg. Gas in de gashouders 61.500 M3. a 10,618 cent Verkoopbaar bloedloogzout: 31.270 K.G. a f 90,— K.G Verpakkingsmateriaal voor idem Voorraden in de bloedloogzoutfabriek Ammonium-sulfaat34 K.G. a f 55, Bloedloogzout halffabrikaatnihil. Versche perskoek: nihil. Chemicaliën in bewerking nihil. Gloeikousjes in de gloeierij 1004 kousjes ongegloeid 241 gegloeid Nevenproducten Fabriek Loosduinscheweg. 16.000 H.L. a f 2,12 per H.L. 1.200 1,75 50 1,38 '/o K G.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 410