12 INHOUD. 62 XIV. XV. III. IV. 64 66—74 57 57 1. II. XVI. XVII. Btflage I. Administratief Overzicht No. 57 59 60 Bladz. 1 5 9 Verslag Hoofdstuk. I. Ia. II. III. 17 21 29 32 41 47 49 51 53 54 75—78 79 80-81 IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. Opmerkingen van Burgemeester en Wet houders naar aanleiding van de reke ning der gasfabrieken Bedrijfsrekening 1918 Verantwoording der buitengewone ont vangsten 1918 Verlies- en Winstrekening 1918 Gasrekening. Beheer der fabrieken, enz Invloed van den oorlogstoestand Personeel Toestand der fabrieken, gebouwen en eanalisatie Steenkolen, Gasolie en Benzol Gasproductie Cokes, Gruis en Uitziftsel. Particulier Gasverbruik Publieke Verlichting Gaslevering Koolteer Watergasteer en Solventolie Ammoniakwater Cyaanzuivering en bereiding van Ferro- cyaan Natrium Gaszuivering Hoedanigheid van het gas en scheikundig onderzoek. Gasmeters Drukking Calorisch effect en soortelijk gewicht van het gas

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 417