38 Eerste vergadering op 7 Januari. Beraadslaging over het voorstel in zake den aanleg van straten op het terrein der Maatschappij tot exploitatie van Onroerende Goe deren „Laan van Meerdervoort” aan en nabij den Raam- weg. Dit voorstel werd aangenomen. Tweede vergadering op 14 Januari. Aangenomen werd het voorstel tot het aangaan van eene geldleening van ten hoogste f 10.000.000. Behalve de vorenvermelde verordeningen de aan- en verkoopen, verhuringen, verpachtingen, enz., in Hoofd stuk V te noemen en de onbewoonbaarverklaringen in bijlage n°. 30 vermeld, kunnen de volgende in Uwe vergaderingen behandelde onderwerpen als de meest belangrijke worden aangemerkt. Voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen. Instructie voor de le en 2e Klerken en Schrijvers van den Gem. Telefoondienst. den len Klerk, die Afdeelingsehef is, van den Gem. Telefoondienst. den Geldophaler van den Gem. Tele foondienst. den Bode, werkzaam bij de Afd. Ad ministratie van den Gem. Telefoon dienst. den Geneesheer, belast met neus-, keel- en oorziekten in het Gemeentezieken huis. den Geneesheer, belast met huid- en geslachtsziekten in het Gemeente ziekenhuis. den Geneesheer, belast met zenuw- en zielsziekten in het Gemeentezieken huis. den Geneesheer, belast met Ortho paedic en massage in het Gemeente ziekenhuis. den Geneesheer-Röntgenoloog in het Gemeenteziekenhuis. 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 41