I I I i 13 2 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. zondere voorziening vrij gemaakt en opgegraven, ter ver krijging van koper, lood en bandijzer. De aanvoer van nieters hield geheel op, terwijl uit het binnenland in onze behoefte niet kon worden voorzien. Het werd dientengevolge noodig om een groot aantal verbrui kers zonder meter aan te sluiten en dan het stroomverbruik te taxeeren. Van den goeden wil van de aangeslotenen werd dan verwacht, dat een noodeloos verbruik van elec- triciteit zou worden voorkomen. Helaas moet worden ge constateerd, dat teleurstellingen uit dien hoofde niet ach terwege zijn gebleven. In de electriciteitsfabriek liet zich het groot aantal aan sluitingen gevoelen door een scherpe verhooging van de belasting, die des te onwelkomer was, omdat de reeds voor geruimen tijd bestelde machines en ketels niet tijdig kwa men. Hierbij kwam nog, dat de stoomproductie der ketels belangrijk achteruitging, doordat op de mechanische roos ters kolen verstookt moesten worden, die daarvoor zeer ongeschikt waren. Bovendien veroorzaakte deze brandstof veel onderhoudswerkzaamheden, terwijl tengevolge van het zware bedrijf de gelegenheid dikwijls ontbrak deze werk zaamheden te verrichten. De provisorische vuilverbrandingsinrichting bood thans in zooverre uitkomst, dat gedurende den tijd van lage be lasting de kolen van goede kwaliteit konden worden ge-- spaard en gereserveerd voor de uren van hooge belasting. Deze moeilijkheden zijn voor het publiek niet ongemerkt voorbijgegaan. Op 13 December werd dé stroomlevering ge durende 20 minuten geheel onderbroken en den 27sten De cember moest de spanning in het net belangrijk neergere geld worden. Door de vuilverbrandingsinstallatie werden bespaard netto 4575 ton kolenmengsel, zooals gemiddeld in de overige ketels werd verstookt en welke gemiddeld f 40,39 per ton kostten, dus vertegenwoordigende een bedrag van f 184.784,25. Hierbij gevoegd de vergoeding, welke verkre gen werd van de Openbare Reiniging voor vermindering van afvoerkosten ad f 31.412,28°, geeft een bedrag van f 216.196,53°. Hiervan moeten in mindering gebracht worden alle kos ten, inclusief- rente en de afschrijving, gebaseerd op een afschrijvingsperiode van 5 jaar, welke kosten te zamen be dragen f 190.671,15°, zoodat met de inrichting een winst is gemaakt van f 25.525,38, ongeacht de opbrengst van slak ken, waarvan het provenu aan de Openbare Reiniging ten goede gekomen is. De hooge prijzen van de kolen en van de materialen en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 420