39 Zesde vergadering op 4 Maart. Gewijzigd aangenomen werd het voorstel om Burgemeester en Wethouders te machtigen aan ambtenaren, die werkzaam worden ge steld bij een tijdelijken tak van dienst, boven hun salaris een toelage te verleenen ter belooning van door hen in tijdelijken dienst verrichte werkzaamheden. Gewijzigd aangenomen werd het voorstel om vast te stellen een Reglement voor de Commissie van Beheer over den Schouwburg. Derde vergadering op 21 Januari. Beraadslaging over het voorstel, om te wijzigen het Raadsbesluit van 29 October 1917 betreffende de gasrantsoeneering, met de motie van het Raadslid. Verburg en het adres ter zake. De motie werd ingetrokken; het voorstel van Bur gemeester en Wethouders werd aangenomen. Vraag van het Raadslid Drees omtrent den stand van de kwestie der gemeentelijke wasscherijen. Het Raadslid van S a n d i c k stelde een vraag over de in richting van het brooddistributiebureau. Twee vragen werden gesteld door het Raadslid van As; de eene had betrekking op de melkvoorziening en de andere op de toekenning van den toeslag voor brandstoffen. Vierde vergadering op 4 Februari. Beraadslaging over het voorstel in zake de exploitatie van den Schouwburg, met de amendementen van de Raadsleden Couvée en An kerm an en een adres ter zake. Deze beraadslaging werd geschorst. Interpellatie van het Raadslid H u g e n h o 11 z, in zake den nijpenden vleeschnood en van het Raadslid van der Meulen, in zake distributiekosten. Vjjfde vergadering op 18 Februari. Voortzetting der beraadslaging over het voorstel in zake de exploitatie van den Schouwburg, met de amendementen van de Raadsleden Couvée en A n k e r m a n en adressen ter zake. Dit voorstel werd gewijzigd aangenomen. Aangenomen werd het voorstel in zake de aan de buitenplaats „Vreugd en Rust” te geven bestemming. Interpellatie van het Raadslid Franzie Beren- stein in zake de voedselvoorziening van zieken, zwak ken en anderen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 42