13 v 17 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Rekening van het Gemeentelijk Electrisch Bedryf over 1918. *- 4 - r Omtrent de rekening van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf over 1918 hebben Burgemeesters en Wethouders de eer het volgende op de merken. De netto winst. over 1917 groot f 409.150,81s, bedraagt over 1918 f 179.394,12. een vermindering derhalve van f 229.756,69s, of ruim 56 De baten zyn rond f 1.273.000,— of byna 69'%, meer. De „Opbrengst uit stroomlevering” bracht rond f 907.300, of ruim 56 meer op (de stroomlevering aan de H.T.M. bracht rond f 6.100,of ruim 2’/ meer opvoor het eerst werd stoom geleverd aan de Gemeente Voorburg en de Eleetriciteit-Maatschappü „Voorburg”; de stroomlevering ten behoeve van Loosduinen, RijSwyk en Voorburg in 1918 bracht rond f 34.800,of bijna 103 meer op dan die ten behoeve van Loosduinen in 1917; de levering aan particu lieren voor licht bracht rond f 154.600,—of ruim 17 meer op; die volgens krachttarief rond f 8.600,of ruim 10% meer; die volgens dubbeltarief rond f 382.000,— of bijna 194% meer; die volgens munttarief rond f212.100,of ruim 150 meer). De „opbrengst uit de distributie” bedroeg rond f223.900, of bijna 119% meer dan in 1917. De lasten zijn rond f 1 502.800,of ruim 104 meer. In hoofdzaak werd meer uitgegeven voor: „Kosten van stroomopwekking” rond f 757.000,— of ruim 179 (de uit gaven voor steenkolen stegen van rond f 357.700,— tot rond f 1.011.700,eene vermeerdering met bijna 183 de verbruikte kolen kostten gemiddeld in 1918: f 51.733—, per 1000 K.G. tegen f 24,204,— in 1917); „Distri- butiekosten” rond f 175.300,— of ruim 147 „Onder houdskosten” rond f 85.600,— of ruim 106 „Alge- meene onkosten” rond f 58.600,of ruim 30 „Renten” rond f 87.200,of ruim 43 De uitgaven per afgeleverde eenheid (zonder rente en afschrij ving), die voor 1917: 5,5 cent bedroegen, waren voor 1918: 9,43 cent. De gemiddelde kostende prijs per afgeleverde K.W.U. gelijk- een draaistroom bedroeg 11,89 cent tegen 8,81 cent in 1917. De uitbreiding van het bedrijf kan hieruit blijken, dat voortgebracht werden 23.461.553 eenheden, tegen 15.807.114 eenheden in 1917, d.i. 7.654.439 eenheden, of ruim 48% meer. De totale lengte van het kabelnet vermeerderde met 7415 Meter of bijna 2 Voor uitbreiding werd gegeven VERSLAG GEM, ELECTRISCH BEDRIJF. If*

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 434