r 1 Negende vergadering op 15 April. Interpellatie van ,1 Achtste vergadering op 4 April. Voortzetting van de beraadslaging over laatstgenoemd voorstel. Aange nomen. Interpellatie van het Raadslid van As met betrek king tot de teelt van voedingsgewassen. Zevende vergadering op 18 Maart. Aangenomen werd het voorstel om Burgemeester en Wethouders te mach tigen, om mede te werken tot de oprichting der Naam- looze Vennootschap „Centrale Bouwmaterialenvoor- ziening C. B. V.” en om goed te keuren, dat de Gemeente in het kapitaal dier Naamlooze Vennootschap partici peert met 35 aandeelen, elk van f 10.000, Aangenomen werd het voorstel van de Commissie voor de strafverordeningen tot wijziging der Algemeene Politieverordening ten opzichte van het werpen met sneeuwballen, het plukken van bloemen en het ver woesten en beschadigen van planten en struiken. Geschorst werd de beraadslaging over het voorstel om in beginsel te besluiten tot splitsing van den dienst der Gemeentewerken en om vast te stellen eene Veror dening tot wijziging der Verordening regelende de be zoldiging van de onder het Ambtenarenreglement val lende ambtenaren en beambten, behalve het inwonend personeel bij het Gemeenteziekenhuis. Interpellatie van het Raadslid van As betreffende de staking van de warmwatervoorziening en van het Raadslid Varenkamp over het rooien van hoornen in de Laan Copes van Cattenburch. Aangenomen werd eene motie-F ranzie Beren- steinin zake de mededeelingen naar aanleiding van het adres van de R.-K. Middenstandsvereeniging „De Hanze”, betreffende den verkoop van fruit in de gemeen telijke vischstalletjes, met een nader adres ter zake. Interpellatie van het Raadslid van Langen met betrekking tot procedures tot vordering van achterstal lige huurschuld en van het Raadslid FranzieBeren- stein omtrent het gesloten houden van de school aan de Wouwermanstraat, van 22 Februari 1918 tot Zater dag d.a.v., wegens gebrek aan brandstoffen. 1 ij» 411 A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 43