41 het Raadslid D r e es inzake de levensmiddelenvoor ziening en de ongeregeldheden. Aangenomen werden de voorstellen om aan den Heer Lindo op de meest eervolle wijze ontslag te verleenen uit zijn betrekking van Directeur der Gemeentewerken en aan Dr. Roessingh als Geneesheer-Directeur van het Gemeenteziekenhuis. Twaalfde vergadering op 27 Mei. Geschorst werd de voortgezette beraadslaging over het voorstel van de Commissie voor de Strafverordeningen tot vaststelling van eene Verordening op de Winkelsluiting te ’s-Graven- hage; met de amendementen van de Raadsleden van S a n d i c k c.s., de K1 e er en van As, de voorstellen van de Raadsleden Koppel en Streng en de adres sen ter zake. Interpellatie van het Raadslid van Steenbergen Tiende vergadering op 29 April. Geschorst werd de beraadslaging over het voorstel van de Commissie voor de Strafverordeningen tot vaststelling van eene verorde ning op de winkelsluiting te ’s-Gravenhage; met de amendementen van de Raadsleden van S a n d i c k c.s., de Kleer en van As c.s.; en de adressen ter zake. Aangenomen werd het voorstel om te besluiten tot de stichting van eene Gemeentelijke Bewaarschool vol gens het type van die aan de Scheepersstraat, op een terrein der Gemeente, gelegen aan de Zuid-Oostzijde van de Cartesiusstraat. Elfde vergadering op 13 Mei en 14 Mei. Gewijzigd aangenomen werd het voorstel tot vaststelling van ver ordeningen, onderscheidenlijk houdende voorschriften omtrent regeling en bezoldiging van het onderwijzend personeel en van kweekelingen aan de openbare lagere scholen der gemeente ’s-Gravenhage, voor de buiten gewone scholen voor lager onderwijs in de gemeente ’s-Gravenhage en tot wijziging der verordening betref fende het verleenen van een dunrtebijslag; tevens prae- advies op de adressen ter zake; met de amendementen van de Raadsleden vanSandick, Kessler, Ore na de J o n g h, Mr. Franzie Berens tein, van As en de Meester en de adressen ter zake. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 44