42 0 Vijftiende vergadering op 1 Juli. Aangenomen werd het voorstel om in beginsel te besluiten tot den bouw van een nieuw Raadhuis op het door Kleine Bagijnestraat, Kalvermarkt, Nieuwe Markt, Nieuwe Haven, Schedel- doekshaven en Spui begrensd terrein en om Burgemees ter en Wethouders te machtigen, stappen te doen, opdat de binnen de genoemde straten gelegen perceelen ten name van de Gemeente onteigend kunnen worden, en het praeadvies op het voorstel van het Raadslid d e K o n i n g, voor zooveel betreft den bouw van het nieuwe Raadhuis op een terrein, gelegen op den hoekvan de Zeestraat en de Javastraat. Aangenomen werd het voorstel om eervol ontslag te verleenen aan den Havenmeester van der Velden. Interpellatie van het Raadslid Wesseling over het optreden der politie tegenover journalisten bij enge- Veertiende vergadering op 17 Juni. Voortzetting der beraadslaging over de interpellatie van het Raadslid van Steenbergen bovengenoemd, met de moties van de Raadsleden Wesse 1 ing en van As. Gedeeltelyk aangenomen en voor het andere deel ver worpen werd het voorstel in zake de exploitatie van den Koninklijken Schouwburg. betreffende den verkoop van eieren en groenten in de vischtentjes. Dertiende vergadering op 3 Juni. Aangenomen werd het voorstel om goed te keuren dat de exploitatie der schoolbioscoop, onder toezicht eener door Burgemeester en Wethouders te benoemen „Commissie van advies voor de Gemeentelijke Schoolbioscoop” zal plaats hebben door de Vereeniging „het Museum ten bate van het Onder wijs” en om aan de genoemde Vereeniging ten laste Van den dienst 1918 toe te kennen eene subsidie ad f 4000,—. Gewijzigd aangenomen werd het voorstel van de Com missie voor de Strafverordeningen tot vaststelling van eene Verordening op de winkelsluiting te ’s-Gravenhage. Voortzetting van de interpellatie van het Raadslid van Steenbergen betreffende den verkoop van eieren en groenten in de vischtentjes. t i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 45