14 10 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. X. Gebouwen. De achterseinzaal en eenige andere vertrekken in het Centraal-Bureau Hofstraat bleven ook gedurende het jaar 1918 ter beschikking van den dienst der Rijkstelefoon. IX. Verhuizingen en verplaatsingen. Gedurende 1918 werden 745 verhuizingen van telephoon- aansluitingen en 899 verplaatsingen van toestellen tot stand gebracht, respectievelijk 223 minder en 40 meer dan in 1917. XI. Centraal-Bureau x. Het materiaal, benoodigd voor het voltooien van de auto matische inrichting in het nieuwe Scheveningsche bureau, werd ook in 1918 niet ontvangen. Evenmin vond levering plaats van de automatische telephooninrichting voor het bureau aan de Marnixstraat. Het aantal op behandeling wachtende aanvragen steeg voortdurend. Op 31 December 1918 wachtten in het Haagsche net 1180, in het Scheveningsche 541, in totaal dus 1721 aanvragen wegens gebrek aan onbe zette nummers en wegens plaatselijk gebrek aan onbezette kabeldraden. De bemoeiingen, welke uit dezen noodtoestand voort vloeiden, waren van grooten omvang. Teneinde onbillijk heden te voorkomen, werd vastgehouden aan het beginsel, dat de contractant voor eene aansluiting ook de hoofdgebruiker moet zijn. De behandeling der aanvragen bleef volgens den datum van indiening geschieden. In verschillende gevallen bleek Burgemeester en Wethouders het verleen en van voor rang wenschelijk. Het grootste gedeelte van het aantal ver zoeken om voorrang moest echter door het College worden afgewezen. Het verstrekken van volgende-toestellen ten behoeve van wachtende aanvragers, in verbinding met eene in de nabij heid hunner woning aanwezige aansluiting, kon niet worden voortgezet in verband met de moeilijkheden, welke de bediening en de storingendienst daarvan ondervonden. De telephooninrichtingen functionneerden 'ook in 1918 op bevredigende wijze. Op 1 Januari van het verslagjaar werd in het Haagsche Centraal-Bureau een contröle-bureau in dienst gesteld, het welk gelegenheid geeft, voor een maximum van 69 nummers, foutieve verbindingen te voorkomen. Tevens konden de telephonisten der multipeltafels daardoor worden ontheven van het verstrekken van inlichtingen omtrent uitstedigheid, ziekte, enz..

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 461