14 11 Kabelnet. XII. Den Haag 10472 1985 791 13248 Scheveningen 2809 733 469 4011 17259 Totaal 2718 1260 13281 XIII. Storingendienst. In 1918 bedroeg het aantal storingen 20755, verdeeld als volgt: Het aantal dubbeldraden tusschen de centraal-bureaux bleef 392 bedragen. Het aantal verbindingslijnen met het Rjjkstelefoonkantoor bleef gelijk aan 140. In het Haagsche net werden 11 dubbeldraden voor batterij-voeding benut. Voor particuliere lijnen waren in Den Haag 244, in Scheve ningen 9 dubbeldraden in gebruik. Op 31 December 1918 waren er van de 12177 aansluitingen (zie III) 6641 ondergrondsch (waaronder zijn begrepen de 40 verbindingslijnen met Voorburg) en 5522 bovengrondsch, terwijl er 14 binnen de beide centraal-bureaux tot stand waren gebracht. De toestand der kabelnetten was ook in 1918 zeer be vredigend. Het plaatselijk gebrek aan kabeldraden verergerde in verschillende stadsgedeelten, zoodat in ettelijke gevallen aan verzoeken om verhuizing van aansluitingen eerst na ge- ruimen tijd of in het geheel geen gevolg kon worden gegeven, terwjjl verscheidene aanvragen voor nieuwe aansluitingen, welke aan de beurt van behandeling waren, onbehandeld moesten blijven. Bij het betrekken van materialen deden zich ook in 1918 moeilijkheden voor. De testinrichting van de B.-secties in beide centraal- bureaux werd zoodanig gewijzigd, dat dubbelverbindingen op deze secties niet dan bij uitzondering kunnen voorkomen. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Aantal dubbeldraden op 31 December 1918. Kabelnet in Totaal. Bezet. i Onbezet, i Reserve.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 462