14 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. 18 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Rekening van den Gemeentelijken Telephoondienst over 1918. De Secretaris, M. van Keener. Omtrent de rekening van den Gemeentelijken Telephoon dienst over 1918 hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken Het winstsaldo, dat over 1917 f 225.516,54 bedroeg, be draagt over 1918: f 67.727.98, dat is dus f 157.788,56 of bijna 70% minder. De Baten zijn. vergeleken met 1917, rond f 55.400,of ruim 5% meer. Voornamelijk brachten meer op: Artikel I „Opbrengst van abonnementen” rond f 39.200,of ruim 4 Artikel II „Opbrengst van gesprekken in publieke spreekgelegenheden” rond f 2.700,ot ruim 23'/2 Artikel IV „Opbrengst van werken buiten tarief’ rond f 11.200, of ruim 36’/2% en Artikel V „Opbrengst van den Telephoon- gids” rond f.9.800,of ruim 803%, voornamelijk het ge volg van het opnemen van advertentiën. Minder bracht op: Artikel III „Opbrengst van werken volgens tarief’ rond f 7.600,of ruim 13 /2%. De Lasten bedroegen rond f 213.200,of ruim 25'/2% meer dan in 1917. Meer uitga ven werden in hoofdzaak gevor derd voor: Artikel 1 ..Kosten van bediening” rond f8 400, of ruim 8%, Artikel II „Storingendienst, enz.” rond f8.200, of ruim 30'/2%, Artikel III „Kosten van werken volgens tarief” rond f 13.700,‘of ruim 32'/2%, Artikel IV „Kosten van werken buiten tarief” rond f 11.200,of ruim 80'/2%, Artikel V „Kosten van denTelephoongids” rond f 7.300, - of ruim 142 /2%, Artikel VI „Onderhoudskosten” rond f53.400, of ruim 62'/2%, Artikel VII „Algemeene onkosten” rond f 100.900,of ruim 42‘/2 en Artikel VIII „Renten” rond f 16.600,of ruim 23 Het aantal geabonneerden is toegenomen met 15, waardoor dit aantal op 31 December 1918 bedroeg: 12053. De lengte van het kabelnet was, met uitzondering van de ondergrondsche huisaansluitingen, op 31 December 1918: 32.707.477 M. tegenover 32.606.719 M. op 31 December 1917. Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, .1. Patijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 466