43 regeldheden en van het Raadslid van Langen be treffende de gasrantsoeneering. Zestiende vergadering op 15 Juli. Missive van Mr. J. A. EL Baron van Zuijlen van Nijevelt, hou dende mededeeling, dat hij wegens verandering van woonplaats zich genoopt ziet met ingang van 10 Juli e.k. ontslag te nemen als lid van den Gemeenteraad. Aangenomen werd het voorstel om aan te koopen het perceel Noordeinde 43. Geschorst werd de beraadslaging over het praeadvies op het adres van M. G. Habedank, directeur der te Amsterdam gevestigde Maatschappij tot Exploitatie van Brack’s Doelenhotel, in zake den bouw van een hotel op aan de Zeestraat gelegen perceelen, met het voorstel van het Raadslid C o u v e en het amendement daarop van het Raadslid H o e j e n b o s en de adressen ter zake. Aangenomen werd het voorstel om gelden beschikbaar te stellen ten behoeve van het „Haagsch Comité tot ver- leening van steun in bijzondere tijdsomstandigheden”. Interpellatie van het Raadslid Buurman in zake den noodtoestand van het gemeentepersoneel en van het Raadslid Kessler betreffende het graven van veen uit gemeentegronden, gelegen nabij de tramremise aan de Laan van Meerdervort. Zeventiende vergadering op 22 Juli. Aangenomen werd het voorstel van het Raadslid C o u v e in zake het praeadvies op het adres van M. G. Habedank, bovenbedoeld. Geschorst werd de beraadslaging over het voorstel van de Raadsleden Cou vée c.s. om Burgemeester en Wet houders uit te noodigen aan de Directie der Gemeente belastingen alsnog voorschriften te geven, dat bij de aangifte voor de Gemeentelijke inkomstenbelasting voor 1918 geen rekening behoeft te worden gehouden met het geen Russische effecten, waarvan de rentebetaling in 1917 is gestaakt, hebben opgebracht, alsmede dat de aan- geslagenen, die hunne aangiftebiljetten reeds hebben ingediend, gelegenheid worde geschonken, alsnog binnen zekeren termijn verbetering van opgave te doen. Interpellatie van het Raadslid H e 1 s d i n g e n betref fende het optreden der politie tijdens de demonstratie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 46