44 van gemeentewerklieden voor het Raadhuis en van het Raadslid van As betreffende beantwoording van schrif telijke vragen. Achttiende vergadering op 29 Juli. Aangenomen werd na voortgezette beraadslaging het voorstel van de Raads leden C o u v e e.s. voornoemd. Aangenomen werd de motie van de Raadsleden van Langen en Wesseling inzake vaststelling van het vermenigvuldigingscijfer voor gasrantsoenen. Negentiende vergadering op 12 Augustus. Gewijzigd aangenomen werd het praeadvies op verschillende adressen inzake salaris- en loonsverhooging van en toe kenning van duurtebijslag aan het gemeentepersoneel. Twintigste vergadering op 3 September. Missive van Mevrouw de Weduwe M. J. P. V a s I) i a s geboren v a n Gunst, houdende mededeeling van het overlijden van haren echtgenoot, den heer S. V a s I) i a s, lid van den Gemeenteraad. Aangenomen werd het voorstel om vast te stellen eene verordening tot wijziging der „Verordening op het be heer van het tijdelijk Distributiebedrijf te ’s-Gravenhage ingesteld ter uitvoering van de Distributiewet 1916”. Een en twintigste vergadering op 16 September. Mis sive van Jhr. Mr. Dr. H. A. v a n K a r n e b e e k, daarbij als Burgemeester dezer gemeente afscheid nemend van den Raad. Aangenomen werd het voorstel tot het aangaan van een geldleening groot f 10.000.000, Geschorst werd de beraadslaging over het voorstel om te besluiten tot het oprichten eener Gemeentelijke Spaar bank en tot vaststellen van een „Verordening voor de Gemeentelijke Spaarbank te ’s-Gravenhage”. Aangenomen werd het voorstel, om gelden beschikbaar te stellen voor de verbouwing en inrichting van het per ceel Hoefkade no. 602 tot schoolbioscoop. Interpellatie van het Raadslid v a n A s over de opvat ting van den Wethouder van Onderwijs ter zake van de tramvergoeding aan leerlingen der bijzondere scholen, die de schoolbioscoop bezoeken. P f K

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 47