J 14 38 318.200,— 1.414.619,41 De samenstelling van het onverwerkt gebleven bedrag blykt uit den volgenden staat. Toelichting op de verantwoording der buitengewone ontvangsten en uitgaven. Bij begrooting 1915 en begrooting 1916 werd zoowel voor „Opbrengst van nieuwe aan sluitingen” als voor „Kosten van nieuwe aansluitingen” f 24.000,— geraamd, waar door het beschikbaar crediet met f 48.000, vermeerderd werd. Aangezien bedoelde aan- legkosten echter door geabonneerden zijn vergoed, behoefden die kosten niet door bui tengewone ontvangsten te worden gedekt. De „opbrengst” zoowel als de „kosten” wer den daarom als „gewoon” verantwoord (zie jaarverslag 1916, pag. 24 en 38). Het beschikbaar gebleven crediet kan in ver band daarmede verminderd worden met 48.000 Blijft:f 1.684.819,41 Voor de uitbreiding 1918 is uitgegeven 142.590,53 zoodat onverwerkt is gebleven f 1.542.228,88 Voor de uitbreiding is by begrooting toe gestaan f terwijl by Raadsbesluit van 1 Juli 1918 het beschikbaar gebleven crediet van 1917 ad wrerd overgebracht naar begrooting 1918. Te zamen: f 1.732.819,41 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 484