45 i Drie en twintigste vergadering op 21 October. Gewij zigd aangenomen werd het voorstel, om: in beginsel te besluiten tot instelling van een Dienst voor Kunsten en Wetenschappen; te wijzigen de Verordening, regelende de bezoldiging van de onder het ambtenarenreglement vallende ambtenaren en beambten, behalve het inwonend personeel bij het Gemeenteziekenhuis; te besluiten tot stichting van een, afzonderlijk te beheeren, Fonds voor de Verzamelingen van Kunst en Wetenschap en om van de N.V. Panorama Mesdag te huren het Panorama en de Kunstzalen in het gebouw Zeestraat no. 65c. Geschorst werd de beraadslaging over het voorstel tot instelling van een Gemeentelijke Woningbeurs. Vier en twintigste vergadering op 4 November. Voort gezet werd de beraadslaging over het voorstel tot instel ling van een Gemeentelijke Woningbeurs. Het voorstel werd aangenomen. Verworpen werd de motie van de Raadsleden v. San- d i c k c.s. tot het instellen van een onderzoek naar de geo-hydrologische gesteldheid van de prise d’eau van de 1 )uin waterleiding. Interpellatie van het Raadslid v. Langen over den toeslag op den prijs van brandstoffen en van het Raads lid Niehoer betreffende maatregelen tegen de griep epidemie. Buitengewone vergadering op 30 September. Instal latie van den nieuw benoemden Burgemeester Mr. J. A. N. Pat ij n, door den Wethouder, waarnemend Burge meester, J. Jurriaan Kok. Twee en twintigste vergadering op 7 October. Na beraadslaging werd voor kennisgeving aangenomen de missive van Burgemeester en Wethouders, houdende mededeeling van hunne denkbeelden ten aanzien van de voorziening in de Directie van het Gemeenteziekenhuis. Interpellatie van het Raadslid van Lange n over de niet-toetreding van de gemeente tot de bijzondere steun regeling ten behoeve van werklooze bakkersgezellen, van het Raadslid van der Me uien omtrent de winkel sluiting en van het Raadslid van As inzake de warm watervoorziening en den bijslag, dien de gemeente be taalt voor de brandstoffen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 48