i 46 Zeven en twintigste vergadering op 23 December. Aan genomen werd het voorstel in zake de salarieering van het personeel aan-, de toelating van leerlingen op- en de invoering van een schoolgeldregeling voor de „School voor sleehthoorende kinderen”. Aangenomen werd het voorstel van de Commissie voor de Strafverordeningen tot vaststelling van een Verorde ning tegen beperking van woongelegenheid. Aangenomen werd het voorstel om met de Directie van het Hotel des Indes eene overeenkomst aan te gaan en om met het Rijk eene regeling te treffen ter zake de exploitatie van het Hotel des Indes. Toegelaten werd als lid van den Raad, de heer H. S i e b e 11 s. Interpellatie van het Raadslid van Langen betref fende de uitkeering aan werkloozen. Vijf en twintigste vergadering op 14, 15, 16, 18, 19 20 en 21 November. Missive van Mevrouw de Weduwe B. Franzie BerensteinTa 1, houdende kennis geving van het overlijden van haren echtgenoot, Mr. S. Franzie Berenstei n, lid van den Gemeenteraad. Aangenomen werd het voorstel, om een, nader finan cieel te regelen, onbepaald crediet te verleenen voor het uitvoeren van werken in verband met de demobilisatie. Gewijzigd aangenomen werd de beraadslaging over het praeadvies op de adressen van het Bestuur der Ver- eeniging van leeraren aan de openbare Gymnasia te ’s-Gravenhage, e.a., met verzoek om herziening van de jaarwedden der leeraren bij het Gijmnasiaal en Middel baar Onderwijs in deze gemeente. Aangenomen werd het voorstel in zake de loonregeling voor de Gemeentewerklieden. Aangenomen werd de begroeting voor 1919. Zes en twintigste vergadering op 9 December. Na voortzetting van de beraadslaging over het voorstel tot oprichting van een Gemeentelijke Spaarbank, werd dit voorstel aangehouden. Toegelaten werd als lid van den Raad, de heer H. J. Bor g h o 1 s.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 49